بازدید وزیر دفاع از وحدهای تولیدی و صنعتی زنجان

لینک کوتاه: