پايگاه جامع رصد و مراقبت فضایی

در راستای تحقق امنیت بخشی به فضا و سامانه های فضایی کشورمان، می بایست بطور دائم اجرام فضایی به ویژه ماهواره های عبوری از فضای کشور را رصد کنیم.
اطلاعات منتج از سامانه های رصد فضایی نه تنها برای ماهواره های خودی، بلکه به مدیریت ترافیک مداری برای دیگر کشورهای صاحب دارایی های فضایی نیز مفید خواهد بود.
هم اکنون معاهدات بین المللی مختلفی جهت هماهنگی و تبادل داده های رصدی وجود دارد که با دست یابی کشور به این نوع سامانه، ما می توانیم با به اشتراک گذاشتن این نوع داده ها، در شبکه مربوط قرار گرفته و از اطلاعات رصدی به دست آمده در سایر نقاط دنیا نیز بهره مند شویم.
کشف، شناسايي ، جستجو و رصد اجسام فضایی و نیز ردیابی راداری، ردیابی الکترواپتیکی و ردیابی رادیویی سه روشی است که در این مرکز برای جستجو و ردیابی اجسام فضایی بکار گرفته می شود.
در این پایگاه کلیه داده های رصد از سامانه های رصدی به سالن فرماندهی و کنترل عملیات مراقبت فضایی منتقل و از آنجا بعد از دسته بندی داده ها جمع آوری شده، فرایند کشف و شناسایی اهداف فضایی آغاز می گردد.
به جرأت می توان گفت با افتتاح این پايگاه، زنجیره فناوری فضایی در جمهوری اسلامی ایران کامل گردید.

لینک کوتاه: