نقشه‌برداري هوايي (فتوگرافي)

با بهره گيري از بخشهاي پرواز، عكسبرداري هوايي، تهيه و مثلث بندي، محاسبات و تبديل و استفاده از امكانات و تجهيزات متعدد دستگاه‌هاي تحليلي و ديجيتال، عكس هاي هوايي به نقشه در مقياس‌هاي مختلف تبديل مي شود و كليه دستگاه هاي فتوگرامتري از سيستم كلاسيك (آنالوگ) به سيستم تحليلي و ديجيتالي طراحي و تبديل مي شود. 

لینک کوتاه: