نفر بر زرهی براق

این نفربر پشتیبانی زرهی یکی از انواع نفربرهای شنی ، آبی و خاکی با حفاظ زرهی مناسب و تحرک بسیار خوب است که با برخورداری از سیستم طراحی شده برای آن می توان از موانع و ناهمواری ها با سرعت بالاعبور کند.

لینک کوتاه: