ناوشکن پیشرفته آموزشی دماوند

کلیه مراحل طراحی، ساخت و به آب اندازی ناوشکن پیشرفته آموزشی دماوند توسط صنایع
شهید تمجیدی سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و با همکاری بیش از 700 مرکز صنعتی،
پژوهشی، دانشگاهی، سازمان ها و صنایع مختلف وزارت دفاع انجام شده است .
شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع ( صاایران ) نیز بالغ بر 25 سامانه الکترونیکی و مخابراتی
بومی را در ناوشکن پیشرفته آموزشی دماوند طراحی، اجرا و نصب نموده است که از این
محصولات می توان به انواع رادارهای پیشرفته دریایی، سامانه های مخابراتی برای ارتباطات
داخلی و خارجی شناور، سیستم های شناسایی و فریب و سامانه های مخابراتی و
رهگیری زیر سطحی اشاره کرد .

لینک کوتاه: