موشک کروز نصر هواپایه

این موشک با توجه به جستجوگر راداری از دقت بالایی در اصابت و انهدام اهداف مورد نظر
برخوردار است و پس از شلیک از هواپیما های جنگنده نیازی به پشتیبانی نداشته،
هواپیمای جنگنده می تواند به سرعت از نقطه خطر دور شود.
سیستم سلاح نصرهواپایه می تواند بر روی انواع جنگنده ها نصب و مورد بهره برداری قرار
گیرد.

لینک کوتاه: