موشك دوربرد عماد

نخستين موشك دوربرد جمهوري اسلامي ايران با قابليت هدايت و كنترل تا لحظه اصابت به
هدف مي باشد  كه قادر است اهداف مورد نظر را با دقت بالا مورد اصابت قرار داده بطور
كامل منهدم كند.

لینک کوتاه: