ماهواره بر سفير فجر

ماهواره بر سفير فجر كه كليه مراحل طراحي و ساخت آن به صورت بومي در سازمان صنايع
هوافضاي وزارت دفاع انجام شده است  ، تثبيت توانمندي ماهواره برهاي جمهوري اسلامي
ايران براي استقرار ماهواره در مدار زمين و دستيابي به يك پروژه ملي قابل طرح در سطح
جهاني است.
ايجاد زيرساخت هاي مناسب و كسب توانمندي جهت طراحي و ساخت نسل جديد ماهواره
برها، فراهم شدن زمينه ورود به بازار جهاني خدمات فضايي به واسطه پرتاب ماهواره،
استفاده  از توانمنديهاي بومی در توسعه علوم و فناوريهاي فضايي و طراحي ماموريت هاي
پيچيده فضايي از ديگر دستاوردهاي طراحي و ساخت آن است.

لینک کوتاه: