قایق پرنده

قایق پرنده شناوری است که اغلب کارکردهای عملیاتی هواپیماهای آب نشین را به طور ایمن و با کمترین هزینه انجام می دهد.
قایق پرنده قادر است با سرعت زیاد و با ارتفاع کم از سطح آب دریا پرواز نماید.

لینک کوتاه: