طراحی و ساخت انواع پهپادهای هدف،شناسایی و رزمی

ابابیل ،صاعقه ، کرار و... از جمله این پهپادها می باشند.

لینک کوتاه: