سلاح ورزشي نابل (اسكيت)،سلاح ورزشي نابل (تراپ) و سلاح شكاري آرش

ميزان توليد سلاح هاي جديد شامل نابل ورزشي (تراپ)، نابل ورزشي (اسكيت) و سلاح شكاري آرش در سال با توجه به نياز بازار به ترتيب 20 هزار، 1000 و 7000 قبضه است .اين مهمات و سلاح ها از استاندارد و كيفيت بالايي برخوردار می باشند.

لینک کوتاه: