سامانه موشكي ساحل به دريا

گردان بودن سكوهاي پرتاب كه مي تواند شعاع وسيعي از ساحل را در معرض كنترل و تسلط قرار دهد، وجود شبكه ارتباطي فيمابين سايت ها كه امكان رديابي و تخصيص اهداف چندگانه و مديريت يكپارچه و همزمان سايت ها را فراهم مي كند از ويژگي هاي اين سامانه هاي موشكي است.افزايش انعطاف پذيري، بالا رفتن ضريب امنيتي براي نيروهاي عمل كننده خودي، شناسايي اهداف بزرگ و كوچك دريايي و انهدام همزمان آنها در فواصل دور و نزديك و در سريعترين زمان ممكن از ديگر ويژگي اين سامانه هاي موشكي می باشد.

لینک کوتاه: