سامانه اطفاء حریق هوایی

ویژگی ها:
* تخلیه 18  تن آب را در مدت کوتاه 5 ثانیه
* عدم  تاثیرپذیری  ناخواسته تلاطم سیال و تغییر وزن
* حفظ تعادل و پایداری هنگام پاشش و پس از آن
* عدم نفوذ آب سیال پاشیده شده  به درون موتور هواپیما
 

لینک کوتاه: 
ملی