ساخت قطعات اصلی و کلیدی برای کلیه هواپیماهای نظامی و بالگردها

از جمله ساخت ارابه فرود،MAST بالگرد ، ملخ کامپوزیت و تجهیزات خاص سامانه های ناوبری و انواع تسترهای مورد نیاز.

لینک کوتاه: