ساخت بالگرد

ساخت بالگرد جنگنده توفان ،بالگرد 212 ، بالگرد 214، بالگردهای شاهد 278 و 285.

لینک کوتاه: