زیردریایی السابحات

این زیر دریایی از نوع مرطوب است و می تواند به راحتی تا نقاط نزدیک دشمن ،عملیات مختلف از جمله گشت شناسایی ،پیاده کردن تکاور ،حمل و نصب مین و هدایت توپخانه را انجام دهد.

لینک کوتاه: