رادار بصير

رادار تاكتيكي بصير كه سيستمي قابل حمل براي مراقبت زميني است، به منظور تشخيص پستي و بلندي‌ها، هدف يابي، محل يابي، نوع يابي و رديابي اهداف متحرك سطحي به كار مي رود.

لینک کوتاه: