دوربین جویا-7

این دوربین بر روی سلاح های RPG-7 و تسلیحات مشابه نصب می شود و قابلیت تطبیق با انواع مسلسل های سبک و متوسط و سلاح های بدون عقب نشینی ،موشک اندازها و سلاح های انفرادی را دارد.
تنظیم دوربین فوق با دمای محیط انکان پذیر است.

لینک کوتاه: