تیربار دوشکا

تیربار دوشکا با کالیبر 7/12 میلی متری می تواند تعداد 600 تیر در هر دقیقه به فاصله 1600 متری برای اهداف هوایی و 3300 متر(برای اهداف زمینی)شلیک نماید.
سرعت اوله شلیک با این تیربار 800 متر بر ثانیه است.

لینک کوتاه: