تیربار ام -ژ3

تیربار ام - ژ3 با کالیبر61/7 میلی متری می تواند 1100 تیر در هر دقیقه به فاصله حداکثر4000 متری شلیک نماید.سرعت اولیه شلیک توسط این تیربار 820 متر بر ثانیه است.

لینک کوتاه: