اطلس فلسطين

هدف  از تاليف ، ترجمه  و انتشار اين اثر ارزشمند ، نشان دادن مظلوميت و حقانيت مردم مقاوم  فلسطين است .
کار ترجمه اطلس فلسطين با وجود نقشه هاي متعدد و نام اماکن مختلف از روستاها،شهرها ،  زمين هاي تحت  مالکيت فلسطينيان و مناطق کشاورزي ، طي دو سال با کمال دقت و با استفاده از اساتيد آشنا به مسائل فلسطين به زبان فارسي انجام و منتشر شده است و اين  اثر از يک طرف بيانگر تاريخ دقيق و کاملي از نحوه و چگونگي استقرار صهيونيست ها در اراضي کشور فلسطين و بياني از خوي تجاوزگري ، اشغال ، قتل عام و نسل کشي رژيم صهيونيستي و از طرف ديگر حقانيت مبارزات حق طلبانه مردم فلسطين براي احقاق حقوق غصب شده آن ها مي باشد.

لینک کوتاه: