آموزش و تحقيقات

ركن اصلي توسعه كمي و كيفي و پيشرفت و تعالي هر يك از زمينه‌هاي فعاليت در اقتصاد و صنعت ، توجه مناسب به امر آموزش و تحقيقات مي‌باشد . صنعت دفاعي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست . با توجه به اين مهم ، وزارت دفاع با تأسيس دانشگاه صنعتي مالك اشتر و مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي ، به مقوله آموزش و تحقيق توجه جدي مبذول داشته است . 

لینک کوتاه: